Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 9. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 48. sjednici, održanoj 07.04.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU
KOMISIJE ZA IZBOR ČLANOVA NADZORNOG
ODBORA FONDA ZA PROFESIONALNU
REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA
INVALIDITETOM

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom V broj: 180/2016 od 02.02.2016. godine u tački I iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi: "Za sekretara Komisije imenuje se Alma Dević."

 

II

 

U tački IV iza riječi: "predsjedniku stavlja se zarez i briše riječ: "i", a iza riječi "članovima dodaju se riječi: "i sekretaru.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 849/2016
07. aprila 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.