Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa tačkom VIII stav (1) Odluke osnivanju Fondacije za održivi razvoj -Prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/09), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 37. sjednici, održanoj 14.01.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za održivi razvoj ("Službene novine Federacije BiH", broj 53/15), u tački I, stav l, pod rednim brojem 3. riječi: "Milan Mandilović, federalni ministar rada i socijalne politike - član", zamjenjuju se riječima: "Vesko Drljača, zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike - član."

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 63/2016
14. januara/siječnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.