Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 9. stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 48. sjednici, održanoj 07.04.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU
POVJERENSTVA ZA IZBOR DIREKTORA, ČLANOVA
UPRAVNOG ODBORA I ČLANOVA NADZORNOG
ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE
ZDRAVSTVENOG STANJA

 

I

 

U Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor direktora, članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja V broj 178/2016 od 02.02.2016. godine u točki I iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi: "Za tajnika Povjerenstva imenuje se Alma Dević."

 

II

 

U točki IV iza riječi: "predsjedniku" stavlja se zarez i briše riječ: "i", a iza riječi "članovima" dodaju se riječi: "i tajniku".

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 848/2016
07. travnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.