Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 48. sjednici, održanoj 07.04.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U
MONITORING TIM VIJEĆA MINISTARA BOSNE I
HERCEGOVINE ZA PRAĆENJE IMPLEMENTACIJE
AKCIONOG PLANA ZA BORBU PROTIV TRGOVINE
LJUDIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

1.     Irhan Džambić, istražitelj za borbu protiv trgovine ljudima i seksualne delikte u Federalnom ministarstvu unutarnjih/unutrašnjih poslova - Federalnoj upravi policije, imenuje se za predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Monitoring tim Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za praćenje implementacije Akcionog plana za borbu protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2016 - 2019. godine.
2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 827/2016
07. travnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.