Na osnovu člana 71. stav (5) Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 48. sjednici, održanoj 07.04.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG VIJEĆA KLINIČKOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

I

 

Enra Mehmedika Suljić, imenuje se za člana Nadzornog vijeća Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

 

II

 

Mandat imenovane traje do isteka mandatnog razdoblja, na koji je imenovan predsjednik Nadzornog vijeća Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Rješenjem V broj 2153/2014 od 04.12.2014. godine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 812/2016
07. aprila 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.