Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BJH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), te člankom VI Odluke o osnivanju Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 75/06,51/07 i 83/11), na prijedlog federalne ministrice obrazovanja i nauke, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 48. sjednici, održanoj 07.04.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA
STUDENTSKE ZAJMOVE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Upravni odbor Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine u sljedećem sastavu:
1.     Jasminka Bratić, predsjednica
2.     Vedran Markotić, član
3.     Emir Sijamhodžić, član
4.     Dragan Mikulić, član
5.     Elvedin Gadara, član.

 

II

 

Upravni odbor Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine imenuje se na razdoblje od četiri godine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 803/2016
07. travnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.