Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 16. Stavak (2) Statuta Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine V broj: 01-33/08 od 30.04.2008. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 48. sjednici, održanoj 07.04.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA
STUDENTSKE ZAJMOVE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

I

 

Razrješava se Upravni odbor Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine imenovan Rješenjem V broj: 408/2012 od 28.03.2012. godine, te Rješenjem V broj: 27/2016 od 08.03.2016. godine, u sljedećem sastavu:
1.     Armin Ćatić, predsjednik
2.     Omer Korjenić, član
3.     Žaelimir Lalić, član
4.     Jasminka Bratić, član
5.     Marijana Markota, član.

 

II

 

Predsjednik i članovi Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine iz točke I ovog rješenja razrješavaju se zbog isteka mandata.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 802/2016
07. travnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.