Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br, 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 46. sjednici, održanoj 24.03.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU
POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA IZBOR I
IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
AGENCIJE ZA BANKARSTVO FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

1.     Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, u sastavu:
1.     Mira Bradara, predsjednik
2.     Mirsada Jahić, član
3.     Amra Đendušić, član
4.     Mirjana Vučić, član
5.     Nusreta Čerkez, član
Za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Povjerenstva određuje se Alma Dević.
2.     Zadatak Povjerenstva iz točke 1. ovog rješenja je da nakon zatvaranja javnog natječaja, pregleda prijave prispjele na natječaj, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga, predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-listu sa najboljim kandidatima na daljnje razmatranje.
3.     Za sudjelovanje u radu Povjerenstva osobama iz točke 1. ovog rješenja pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrditi posebnim aktom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).
4.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 792/2016
24. ožujka 2016, godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.