Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 46. sjednici, održanoj 24.03.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE
POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA IZBOR I
IMENOVANJE DIREKTORA I ZAMJENIKA
DIREKTORA AGENCIJE ZA BANKARSTVO
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

1.     Imenuje se Komisija za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, u sastavu:
1.     Mira Bradara, predsjednik
2.     Mirsada Jahić, član
3.     Amra Đendušić, član
4.     Mirjana Vučić, član
5.     Nusreta Čerkez, član
Za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Komisije određuje se Alma Dević.
2.     Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog rješenja je da nakon zatvaranja javnog konkursa, pregleda prijave prispjele na konkurs, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga, predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.
3.     Za učešće u radu Komisije licima iz tačke l. ovog rješenja pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrdili posebnim aktom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).
4.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 788/2016
24. marta 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.