Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 47. sjednici, održanoj 01.04.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O FORMIRANJU
KOORDINACIONOG TIMA VLADE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE ZA PITANJA EUROPSKIH
INTEGRACIJA

 

I

 

U Rješenju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o formiranju koordinacionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pitanja europskih integracija ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/12 i 19/16) u točki I stavak (1) pod rednim brojem 12 riječi: "Jagoda Ribica, predstavnik Federalnog ministarstva trgovine" zamjenjuju se riječima: "Lidija Šimić, predstavnik Federalnog ministarstva trgovine".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 771/2016
01. travnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.