Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 47. sjednici, održanoj 01.04.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENAMA I DOPUNAMA RJEŠENJA O
PRIVREMENOM POSTAVLJENJU DIREKTORA
FEDERALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

 

1. U Rješenju o privremenom postavljenju direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove ("Službene novine Federacije BiH", broj 99/15), u četvrtom redu tačke l", iza broja "08/06" briše se riječ "i" i stavlja zarez, a iza broja "04/12" dodaju se riječi: "i 99/15", zarez iza zagrade zamjenjuje se tačkom, a riječi: "a najviše tri mjeseca, počev od 31.12.2015, godine" brišu se.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 762/2016
01. aprila 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.