Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 4. Uredbe o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, federalnih ministarstava i institucija ("Službene novine Federacije BiH", br. 89/14 i 107/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 37. sjednici, održanoj 14.01.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA
PROGRAME I IZVJEŠTAJE O RADU VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Komisije za programe i izvještaje o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/15), u tački I, stav l. pod rednim brojem 1) riječi: "Aleksandar Remetić, zamjenik premijera Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik", zamjenjuju se riječima: "Vesko Drljača, zamjenik premijera Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik."

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH". ,

 

V broj 62/2016
14. januara/siječnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.