Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 36. sjednici, održanoj 08.01.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O OSNIVANJU STRUČNOG RADNOG TIJELA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA DRUGOSTUPANJSKIH
RJEŠENJA KOJA DONOSI VLADA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE SUKLADNO ČLANKU 17.
STAVAK (4) ZAKONA O REVIZIJI PRIVATIZACIJE
DRŽAVNOG KAPITALA U GOSPODARSKIM
DRUŠTVIMA I BANKAMA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Osniva se Stručno radno tijelo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, sukladno točki 2. Zaključka V broj: 1324/2015 od 01.10.2015. godine, u sljedećem sastavu:
1.     Elmir Jahić, dipl. pravnik, Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija, predsje­datelj
2.     Jelena Trutina, dipl. ecc, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, član
3.     Muamer Ćulum, dipl. pravnik, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, član
4.     Miljenko Jelić, dipl. pravnik, Federalno ministarstvo pravde, član i
5.     Dijana Bukovac, dipl. pravnik, Federalno ministarstvo trgovine, član.

 

II

 

Zadatak Stručnog radnog tijela iz točke I ovog rješenja je pripremanje prijedloga drugostupanjskih rješenja koja donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, sukladno članku 17. stavak (4) Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u gospodarskim društvima i bankama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/12).

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 41/2016
08. siječnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.