Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 44. sjednici, održanoj 10.03.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O FORMIRANJU RADNE SKUPINE ZA PRUŽANJE POTPORE U IZRADI PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA

 

I

 

Za članove Radne skupine za pružanje pravne potpore u izradi Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, imenuju se:
1.     Arnra Đendušić, Vlada Federacije BiH, savjetnik
2.     Nadir Jahić, Vlada Federacije BiH, savjetnik
3.     Ana Papac, Vlada Federacije BiH, savjetnik
4.     Magdalena Baotić, Federalno ministarstvo pravde, savjetnik
5.     Harun Pindžo, Zavod za javnu upravu, stručni savjetnik.

 

II

 

Zadatak Radne skupine je da svim organima uprave i upravnim organizacijama pruže potrebnu potporu u usklađivanju i izradi pravilnika o Unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 99/15), Uredbi o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/04, 3/06, 19/12, 8/14 i 9/16) i Uredbi o načelima za utvrđivanje unutarnjeg ustrojstva federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/06 i 99/15).

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 739/2016
10. ožujka 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.