Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 44. sjednici, održanoj 10.03.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRUŽANJE
POMOĆI U IZRADI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ
ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA

 

I

 

Za članove Radne grupe za pružanje pravne pomoći u izradi Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, imenuju se:
1.     Amra Đendušić, Vlada Federacije BiH, savjetnik
2.     Nadir Jahić, Vlada Federacije BiH, savjetnik
3.     Ana Papac, Vlada Federacije BiH, savjetnik
4.     Magdalena Baotić, Federalno ministarstvo pravde, savjetnik
5.     Harun Pindžo, Zavod za javnu upravu, stručni savjetnik.

 

II

 

Zadatak Radne grupe je da svim organima uprave i upravnim organizacijama pruže potrebnu pomoć u usklađivanju i izradi Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 99/15), Uredbi o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/04, 3/06, 19/12, 8/14 i 9/16) i Uredbi o načelima za utvrđivanje-unutrašnje organizacije federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/06 i 99/15).

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 739/2016
10. marta 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.