Na osnovu člana 13. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i člana 3. Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke ("Službeni glasnik BiH", broj 103/14), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke V broj 693/2016 od 24.03.2016. godine i odredbi Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 46. sjednici, održanoj 24.03.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE

 

I

 

Imenuje se Komisija za provođenje postupka javne nabavke usluga, u sastavu:
1.     Denijel Pelidija, predsjednik, Ured premijera Federacije Bosne i Hercegovine
2.     Mirjana Vučić, član, Federalno ministarstvo finansija/financija
3.     Mia Glamuzina, član, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
4.     Mensura Hasifić, član, Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
5.     Olja Lovrinović, član, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
6.     Boris Katalinić, sekretar Komisije, Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
Zamjenski članovi Komisije su:
1.     Ana Papac, predsjednik, Kabinet zamjenice premijera i federalne ministrice finansija/financija
2.      Gordan Čahtarević, član, Ured premijera Federacije Bosne i Hercegovine
3.     Goran Buhač, član, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
4.     Hasmir Selimović, član, Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
5.     Sead Kopić, član, Federalno ministarstvo raseljenili osoba i izbjeglica
6.     Alma Dević, sekretar, Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

II

 

Prije početka rada, svaki član Komisije i sekretar dužni su potpisati izjavu o nepristrasnosti i povjerljivosti, te nepostojanju sukoba interesa, u skladu sa članom 7. Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke ("Službeni glasnik BiH", broj 103/14).

 

III

 

Zadatak Komisije je da provede otvoreni postupak javne nabavke usluga - održavanja Microsoft softvera - Microsoftova glavna podrška (Microsoft Premier Support) za potrebe budžetskih korisnika Federacije Bosne i Hercegovine.

 

IV

 

U okviru postavljenog zadatka, Komisija će izvršiti:
- pripremu tenderske dokumentacije,
- korespondenciju sa ponuđačima,
- dostavljanje tenderske dokumentacije zainteresiranim privrednim subjektima,
- pripremu pojašnjenja tenderske dokumentacije,
- provođenje javnog otvaranja ponuda,
- pregledavanje, ocjenu i uspoređivanje ponuda,
- sačinjavanje zapisnika o ocjeni ponuda,
- sačinjavanje izvještaja o postupku javne nabavke,
- davanje preporuke Vladi Federacije Bosne i Hercegovine za donošenje    odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača ili odluke o poništenju postupka nabavke,
- pripremu prijedloga odluke u formi i sadržaju propisanim zakonom,
- pripremu odgovora po pravnim lijekovima,
- druge poslove i zadatke vezane za provođenje postupka.

 

V

 

Komisija djeluje u granicama ovlaštenja datih ovim rješenjem, a u skladu sa članom 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke ("Službeni glasnik BiH", broj 103/14).
Prije početka rada, Komisija je dužna da donese poslovnik o radu komisije.

 

VI

 

Komisija djeluje od dana donošenja ovog rješenja do okončanja svih poslova vezanih za predmetnu nabavku iz tačke III ili do donošenja eventualne odluke o prekidu postupka javne nabavke.

 

VII

 

Naknada članovima Komisije utvrdit će se posebnim rješenjem u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

VIII

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 724/2016
24. marta/ožujka 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.