Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 46. sjednici, održanoj 24.03.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE I
SUPOTPISNICIMA ZA SREDSTVA PLASIRANA IZ
MALEZIJSKE DONACIJE I JAPANSKIH GRANTOVA
(PROJEKTI 2KRI PROJEKTI NON PROJECT
GRANT-AID)

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Komisije i suporpisnicima za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova (projekti 2KR i projekti Non project grant-AID), ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/05, 63/06, 58/07, 96/07, 59/08, 62/08, 47/09, 58/09, 67/09 i 32/10), u taćki I, podtačka I, u alineji 5., ime i prezime "Šefika Hafizović", zamjenjuje se imenom i prezimenom "Goran Miraščić".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 699/2016
24. marta/ožujka 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.