Na osnovu članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i Rješenja o formiranju koordinacionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pitanja europskih integracija ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/12 i 67/15),Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 46. sjednici, održanoj 24.03.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O FORMIRANJU
KOORDINACIONOG TIMA VLADE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE ZA PITANJA EUROPSKIH
INTEGRACIJA

 

I

 

U Rješenju o formiranju koordinacionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pitanja europskih integracija ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/12 i 67/15) u točki I. stavak (1) pod rednim brojem 5. riječi: "Zoran Božić, pred­stavnik Federalnog ministarstva prometa i komunikacija" za­mjenjuju se riječima: "Mia Glamuzina, predstavnik Federalnog ministarstva prometa i komunikacija;''.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 698/2016
24. ožujka 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.