Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i Rješenja o formiranju koordinacionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pitanja evropskih integracija ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/12 i 67/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 46. sjednici, održanoj 24.03.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O FORMIRANJU
KOORDINACIONOG TIMA VLADE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE ZA PITANJA EVROPSKIH
INTEGRACIJA

 

I

 

U Rješenju o formiranju koordinacionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pitanja evropskih integracija ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/12 i 67/15) fl tački I. stav (1) pod rednim brojem 5. rijeci: "Zoran Božić, predstavnik Federalnog ministarstva prometa i komunikacija" zamjenjuju se riječima: "Mia Glamuzina, predstavnik Federalnog ministarstva prometa i komunikacija;".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 698/2016
24. marta 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.