Na temelju članka 4. stavak (4) točka c) i stavka (5) Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 52/05 i 103/09) i članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 46. sjednici, održanoj 24.03.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE U SAVJETODAVNO
POVJERENSTVO ZA DUG

 

I

 

Za predstavnika Federacije Bosne i Hercegovine u Savjetodavno povjerenstvo za dug (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na razini Bosne i Hercegovine, imenuju se:
- Jelka Milićević, federalna ministrica finansija-financija - član Povjerenstva,
- Samir Bakić, pomoćnik federalne ministrice finansija-financija - član Povjerenstva,
- Mensura Kožo, šef Odsjeka za izmirenje duga - zamjenik člana Povjerenstva,
- Vedad Nezirić, šef Odsjeka za zaduživanje i koordinaciju sredstava za razvoj - zamjenik člana Povjerenstva.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 697/2016
24. ožujka 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.