Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 2. Odluke o osnivanju Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra pravde, na 45. sjednici, održanoj 18.03.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA VOĐENJE
DRUGOSTEPENOG DISCIPLINSKOG POSTUPKA ZA
NAMJEŠTENIKE FEDERALNIH ORGANA DRŽAVNE
SLUŽBE

 

I

 

Za članove Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe, na period od dvije godine, imenuju se:
1.     Elvedina Hodžić, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - predsjednik
2.     Alen Taletović, Federalno ministarstvo pravde - član
3.     Zdravko Beljo, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica - član
4.     Meliha Gigić, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - član
5.     Lidija Šimić, Federalno ministarstvo trgovine - član.

 

II

 

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije iz tačke I ovog rješenja, obavljat će Bahra Džaka, predstavnik Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Za učešće u radu Komisije licima iz tačke I i II ovog rješenja, pripada pravo na naknadu u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14,97/14 i 58/15).

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 677/2016
18. marta 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.