Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog ministra rada i socijalne politike, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 45. sjednici, održanoj 18.03.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU
STRATEGIJE ZA OBLAST INVALIDNOSTI
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 2016.-2021.

 

I

 

U Radnu skupinu za izradu Strategije za oblast invalidnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine 2016.-2021. imenuju se:
1.     Dobrića Jonjić, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike'
2.     Ankica Kostić, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
3.     Esma Palić, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
4.     Marina Bera, Federalno ministarstvo zdravstva
5.     Goran Čerkez, Federalno ministarstvo zdravstva
6.     Ana Tolo, Federalno ministarstvo kulture i sporta
7.     Dženana Prcanović, Federalno ministarstvo kulture i sporta
8.     Dženana Gološ, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
9.     Edvin Granić, Federalno ministarstvo financija/ finansija
10.   Amela Hadžiabdić, Federalno ministarstvo financija/ finansija
11.   Jasmina Avdić, Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
12.   Tatjana Pejaković, Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
13.   Nervin Dacić, Federalno ministarstvo prostornog uređenja
14.   Željko Matoc, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
15.   Ibrahim Šehić, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
16.   Nejra Šabić, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
17.   Vinko Jerinić, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
18.   Nikolina Radovan - Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta
19.   Elvira Bešlija, Vijeće organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH
20.   Haris Haverić, Vijeće organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH

 

II

 

Zadatak radne skupine iz točke I ovog rješenja je da izradi Strategiju za oblast invalidnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine za razdoblje 2016.-2021.

 

III

 

Rok za izvršenje zadatka iz točke II ovog rješenja je 60 dana od dana donošenja rješenja.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 654/2016
18. ožujka 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.