Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 42. sjednici održanoj 25.02.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
ZAŠTITI I SPAŠAVANJU LJUDI I MATERIJALNOJ
DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NEPOGODA

 

I

 

Za članove Radne skupine za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nepogoda, imenuju se:
1.     Enisa Bajrović, Federalna uprava civilne zaštite, predsjednica,
2.     Maida Mekić - Škrobanović, Federalna uprava civilne zaštite, član,
3.     Ramo Dautbašić, Federalna uprava civilne zaštite, član,
4.     Bajram Pešković, Federalno ministarstvo poljo­privrede, vodoprivrede i šumarstva, član,
5.     Samir Čolak, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, član,
6.     Nervin Dacić, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, član,
7.     Senad Zekić, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, član,
8.     Stanko Slišković, Federalna uprava civilne zaštite, član.
Administrativno-tehničke poslove za potrebe Radne skupine obavljat će Naida Brković iz Federalne uprave civilne zaštite.

 

II

 

Zadatak Radne skupine je da pripremi Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nepogoda iz točke I ovog rješenja, te isti dostavi Federalnoj upravi civilne zaštite, na daljnji postupak.
Izmjenama i dopunama Zakona, Radna grupa će između ostalog obuhvatiti i pitanja koja se odnose na djelatnost i poslove vezane za financiranje potreba namijenjenih za otklanjanje i ublažavanje posljedica prirodne nepogode i pružanje pomoći fizičkim i pravnim osobama, kako je to predviđeno strategijom Fonda za pomoć nastradalim i područjima od prirodne nepogode na teritoriji Federacije BiH.

 

III

 

Rok za realizaciju zaduženja iz točke II ovog rješenja je 90 dana, počev od dana stupanja na snagu ovog rješenja.

 

IV

 

Pravo na naknadu članovima Radne skupine, utvrdit će se posebnim rješenjem sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih tijela državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

V

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 635/2016
25. veljače 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.