Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 42. sjednici održanoj 25.02.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I
SPAŠAVANJU LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD
PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

 

I

 

Za članove Radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, imenuju se:
1.     Enisa Bajrović, Federalna uprava civilne zaštite, predsjednica,
2.     Maida Mekić - Škrobanović, Federalna uprava civilne zaštite, član,
3.     Ramo Dautbašić, Federalna uprava civilne zaštite, član,
4.     Bajram Pešković, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, član,
5.     Samir Čolak, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, član,
6.     Nervin Dacić, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, član,
7.     Senad Zekić, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, član,
8.     Stanko Slišković, Federalna uprava civilne zaštite, član.
Administrativno-lehničke poslove za potrebe Radne grupe obavljat će Naida Brković iz Federalne uprave civilne zaštite.

 

II

 

Zadatak Radne grupe je da pripremi Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća iz tačke I ovog rješenja, te isti dostavi Federalnoj upravi civilne zaštite, na dalji postupak.
Izmjenama i dopunama Zakona, Radna grupa će između ostalog obuhvatiti i pitanja koja se odnose na djelatnost i poslove vezane za finansiranje potreba namijenjenih za otklanjanje i ublažavanje posljedica prirodne nesreće i pružanje pomoći fizičkim i pravnim licima, kako je to predviđeno strategijom Fonda za pomoć nastradalim i područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Rok za realizaciju zaduženja iz tačke II ovog rješenja je 90 dana, počev od dana stupanja na snagu ovog rješenja.

 

IV

 

Pravo na naknadu članovima Radne grupe, utvrdit će se posebnim rješenjem u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

V

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 635/2016
25. februara 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.