Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br, 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 36, sjednici, održanoj 08.01.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O OSNIVANJU STRUČNOG RADNOG TIJELA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA
PRIPREMANJE PRIJEDLOGA DRUGOSTEPENIH
RJEŠENJA KOJA DONOSI VLADA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE U SKLADU SA ČLANOM 17.
STAV (4) ZAKONA O REVIZIJI PRIVATIZACIJE
DRŽAVNOG KAPITALA U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
l BANKAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Osniva se Stručno radno tijelo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu   sa tačkom 2. Zaključka V broj: 1324/2015 od 01.10.2015. godine, u sljedećem sastavu:
- Elmir Jahić, dipl  pravnik, Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija, predsjednik
- Jelena Trutina, dipl. ecc, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, član
- Muamer Ćulum, dipl. pravnik, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, član
- Miljenko Jelić, dipl. pravnik,  Federalno ministarstvo pravde, član i
- Dijana Bukovac, dipl. pravnik, Federalno ministarstvo trgovine, član.

 

II

 

Zadatak Stručnog radnog tijela iz tačke I ovog rješenja je pripremanje prijedloga drugostepenih rješenja koja donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa članom 17. stav (4) Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/12).

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 41/2016
08. januara 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.