Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 42. sjednici, održanoj 25.02.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD
POŽARA I VATROGASTVU

 

I

 

Za članove Radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, imenuju se:
1.     Maida Mekić - Skrobanović,-Federalna uprava civilne zaštite, predsjednica
2.     Ramo Dautbašić,  Federalna uprava civilne zaštite, član
3.     Enisa Bajrović, Federalna uprava civilne zaštite, član
4.     Bajram Pešković, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, član
5.     Mustafa  Žiga, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, član
6.     Nervin  Dacić, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, član
7.     Ilijaz Čamdžić, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, član
8.     Stanko Slišković, Federalna uprava civilne zaštite, član.
Adrninistrativno-tehničke poslove za potrebe Radne grupe obavljat će Naida Brković iz Federalne uprave civiine zaštite.

 

II

 

Zadatak Radne grupe je da pripremi Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu iz tačke I ovog rješenja, te isti dostavi Federalnoj upravi civilne zaštite, na dalji postupak.

 

III

 

Rok za realizaciju zaduženja iz tačke II ovog rješenja je 90 dana, počev od dana stupanja na snagu ovog rješenja.

 

IV

 

Pravo na naknadu članovima Radne grupe, utvrdit će se posebnim rješenjem u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodioca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

V

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 633/2016
25. februara 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.