Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 44. sjednici, održanoj 10.03.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O FORMIRANJU MJEŠOVITE RADNE GRUPE ZA
IZRADU TEKSTA SPORAZUMA O KONAČNOM
RASPOLAGANJU ARHIVOM, SPISIMA I DRUGIM
DOKUMENTIMA IZ ČLANKA 70. ZAKONA O OBRANI
BiH ("SLUŽBENI GLASNIK BiH", BROJ 88/05)

 

I

 

Za članove Mješovite radne grupe za izradu teksta Sporazuma o konačnom raspolaganju arhivom, spisima i drugim dokumentima iz članka 70. Zakona o obrani BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05), imenuju se:
1.     Martin Frančešević, pomoćnik ministra i rukovodilac Sektora za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze -predsjednik,
2.      Senahid Ademović, šef Odsjeka za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze za područje Kantona Sarajevo -član,
3.     Nedim Provalić, šef Grupe za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze za područje općine Visoko -član.

 

II

 

Zadatak Mješovite radne grupe iz točke I ovog rješenja je izrada teksta Sporazuma o konačnom raspolaganju arhivom. spisima i drugim dokumentima iz članka 70. Zakona o obrani BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05).

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 626/2016
10. ožujka 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.