Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 42. sjednici, održanoj 25.02.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O FORMIRANJU RADNE SKUPINE

 

I

 

Formira se Radna skupina u sastavu:
1. Denijel Pelidija, savjetnik premijera Federacije Bosne i Hercegovine
2. Hasmir Selimović, predstavnik Generalnog tajništva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
3. Draško Jeličić, predstavnik Službe za zajedničke po­slove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
4. Senadin Avdukić, predstavnik Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
5. Đemo Car, predstavnik Federalne uprave za inspekcijske poslove.

 

II

 

Zadatak Radne skupine je da, nakon ostvarivanja uvida u visinu sredstava koja se izdvajaju za troškove održavanja službenih automobila, sačini analizu voznog parka sa kojim raspolažu proračunski korisnici, te Vladi Federacije Bosne i Hercegovine predloži model kojim bi se ostvarilo smanjenje troškova za ove namjene, te novi, redizajnirani pristup nabavi i korištenju službenih automobila.

 

III

 

Rok za izvršenje zadatka iz točke II ovog rješenja je 60 dana.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 598/2016
25. veljače 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.