Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, S/95, 58/02, 19/03, 2/06 i S/06) i članka 65. stavak (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 41. sjednici, održanoj 18.02.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA IZBOR DVA ČLANA
ODBORA DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE

 

I

 

Imenuje se Povjerenstvo za izbor dva člana Odbora državne službe za žalbe:
1) Amra Đendušić
2) Mirjana Vučić
3) Mirsada Jahić
4) Pero Matijević
5) Magdalena Baotić

 

II

 

Zadatak Povjerenstva je da odmah po zatvaranju Javnog natječaja pregleda prijave prispjele na natječaj, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga Vladi Federacije Bosne i Hercegovine predloži rang listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 583/2016
18. veljače 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.