Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 65. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05,
8/06, 4/12 i 99/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 41. sjednici, održanoj 18.02.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR DVA ČLANA
ODBORA DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE

 

I

 

Imenuje se Komisija-.za izbor dva člana Odbora državne službe za žalbe:
1. Amra Đendušić
2. Mirjana Vučić
3. Mirsada Jahić
4. Pero Matijević
5. Magdalena Baotić

 

II

 

Zadatak Komisije je da odmah po zatvaranju Javnog konkursa pregleda prijave prispjele na konkurs, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga Vladi Federacije Bosne i Hercegovine predloži rang listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 583/2016
18. februara 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.