Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 43. sjednici, održanoj 04.03.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O FORMIRANJU
KOORDINACIJSKOG TIMA VLADE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE ZA PITANJA EUROPSKIH
INTEGRACIJA

 

I

 

U Rješenju o formiranju Koordinacijskog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pitanja europskih integracija V broj 212/2012 od 24.2.2012. godine u točki I stavak (1) pod rednim brojem 13. riječi "Selma Kličić, predstavnik Federalnog ministarstva prostornog uređenja" zamjenjuju se riječima "Josip Nikolić, predstavnik Federalnog ministarstva prostornog uređenja".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 565/2016
04. ožujka 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.