Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 43. sjednici, održanoj 04.03.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O FORMIRANJU
KOORDINACIJSKOG TIMA VLADE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE ZA PITANJA EVROPSKIH
INTEGRACIJA

 

I

 

U Rješenju o formiranju Koordinacijskog tima Vlade Fede­racije Bosne i Hercegovine za pitanja evropskih integracija V broj 212/2012 od 24.2.2012. godine u tački I stav (1) pod rednim brojem 13. riječi "Selma Kličić, predstavnik Federalnog mini­starstva prostornog uređenja" zamjenjuju se riječima "Josip Nikolić, predstavnik Federalnog ministarstva prostornog uređenja".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 565/2016
04. marta 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.