Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 9. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 41. sjednici, održanoj 18.02.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE
POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA .JEDNOG ČLANA
UPRAVNOG ODBORA NEZAVISNOG OPERATORA
SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI IZ FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Komisija za provođenje postupka izbora kandi­data za jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine, u sastavu:
1.     Amra Đendušić, predsjednik
2.     Mirjana Vučić, član
3.     Mirsada Jahić, član
4.     Stipo Buljan, član
5.     Tarik Begić, član

 

II

 

Zadatak Komisije iz tačke I ovog rješenja je da odmah po zatvaranju Javnog konkursa pregleda prijave prispjele na konkurs, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga, pismenom preporukom predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

 

III

 

Danom stupanja na snagu ovog rješenja prestaje da važi Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/14 i 34/14).

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 512/2016
18. februara 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.