Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s člankom 9. stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imeno­vanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 41. sjednici, održanoj 18.02.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU
POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA JEDNOG ČLANA
UPRAVNOG ODBORA NEOVISNOG OPERATERA
SUSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI IZ FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Neovisnog operatera sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine, u sastavu:
1.Amra Đendušić, predsjednik
2.     Mirjana Vučić, član
3.     Mirsada Jahić, član
4.     Stipo Buljan, član
5.     Tarik Begić, član

 

II

 

Zadatak Povjerenstva iz točke I ovog rješenja je da odmah po zatvaranju Javnog natječaja pregleda prijave prispjele na natječaj, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga, pismenom preporukom predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

 

III

 

Danom stupanja na snagu ovog rješenja prestaje da važi Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za dva člana Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine, ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/14 i 34/14).

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH."

 

V broj 511/2016
18. veljače 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.