Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 42. sjednici, održanoj 25.02.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O PRIVREMENOM
POSTAVLJENJU DIREKTORA FEDERALNOG
ZAVODA ZA STATISTIKU

 

1.      U Rješenju o privremenom postavljenju direktora Federalnog zavoda za statistiku ("Službene novine Federacije BiH", broj 93/15), u četvrtom redu tačke 1. iza broja, "08/06" briše se riječ "i" i stavlja zarez, a iza broja, "04/12" dodaju se riječi: " i 99/15". Riječi: "a najviše tri mjeseca," brišu se.
2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 490/2016
25. februara 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.