Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 36. sjednici, održanoj 08.01.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU
PREDSTAVNIKA VLADE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE U RADNU GRUPU VIJEĆA
MINISTARA

 

I

 

U Rješenju o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Radnu grupu Vijeće ministara ("Službene novine Federacije BiH", broj 68/14), u tački I riječi: "Jasenko Muharemagić, savjetnik Premijera Federacije Bosne i Hercegovine i koordinator Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za saradnju sa zainteresiranom javnošću" zamjenjuju se riječima: "Alen Taletović, pomoćnik ministra u Sektoru uprave Federalnog ministarstva pravde".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinams Federacije BiH".

 

V broj 40/2016
08. januara/siječnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.