Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 10. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03), a u svezi članka 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 40. sjednici, održanoj 12.02.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU ČLANOVA
NADZORNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU
OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Ovim rješenjem privremeno se imenuju članovi Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i to:
1.     Džemail Ćibo, predsjednik,
2.     Ivica Krzelj, član,
3.     Nihad Vejzović, član.

 

II

 

Privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine iz točke I ovog rješenja je do imenovanja novog Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša, a najduže do tri mjeseca.

 

III

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 453/2016
12. veljače 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalič, v. r.