Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 9. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 16. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 40. sjednici, održanoj 12.02.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRESTANKU VAŽENJA RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Stavlja se van snage Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, V broj 189/2011 od 09.03.2011. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/11).

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 452/2016
12. februara 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.