Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 9. stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 40. sjednici, održanoj 12.02.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU
POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA ČLANOVE
UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Povjerenstvo za izbor kandidata za članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Povjerenstvo), u sastavu:
1.     Mehmed Cero, predsjednik, Federalno ministarstvo okoliša i turizma,
2.     Anto Čović, član, Federalno ministarstvo okoliša i turizma,
3.     Amra Đendušić, član, Ured Premijera Vlade Federacije BiH,
4.     Mirjana Vučić, član, Federalno ministarstvo financija,
5.     Mirsada Jahlć, član, Generalno tajništvo Vlade Federacije BiH.

 

II

 

Povjerenstvo iz točke I ovog rješenja, provest će proceduru izbora kandidata za poziciju članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, po prijavama koje su podnesene na objavljeni lavni poziv za izbor članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Zadatak Povjerenstva je da, nakon zatvaranja Javnog poziva pregleda prispjele prijave na poziv, sačini listu sa užim izborom kandidata, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga, putem Federalnog ministarstva okoliša i turizma, predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-listu sa najboljim kandidatima.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH."

 

V broj 449/2016
12. veljače 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.