Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 10. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03), a u svezi članka 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 40. sjednici, održanoj 12.02.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU ČLANOVA
UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Ovim rješenjem privremeno se imenuju članovi Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i to:
1.     Pero Goluža, predsjednik
2.     Damir Ljubić, član
3.     Mirjana Milićević, član
4.     Edita Rokša, član
5.     Adnan Efendić, član
6.     Jusuf Duraković, član
7.     Fuad Mujakić, član.

 

II

 

Privremeno imenovanje članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine iz točke I ovog rješenja je do imenovanja novog Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša, a najduže do tri mjeseca.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH."

 

V broj 448/2016
12. veljače 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.