Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 51. stav (t) tačka b), a u vezi sa članom 65. stav (4) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 41. sjednici, održanoj 18.02.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE

 

1.     Fatima Borić, član Odbora državne službe za žalbe razrješava se dužnosti, sa danom 4. marta 2016. godine, zbog prestanka radnog odnosa radi ispunjavanja Zakonom propisanih godina života za sticanje prava na starosnu penziju.
2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH."

 

V broj 433/2016
18. februara 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.