Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. l/94,.8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 41. sjednici, održanoj 18.02.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O FORMIRANJU RADNE SKUPINE ZA PRIPREMU PRIJEDLOGA STRATEGIJE
ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 2015-2019
I AKCIONOG PLANA ZA PROVEDBU STRATEGIJE ZA
BORBU PROTIV KORUPCIJE 2015-2019

 

I

 

U Rješenju o formiranju Radne skupine za pripremu prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 i Akcionog plana za provedbu strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 ("Službene novine Federacije BiH", broj 51/15), u točki I, stavak (1), pod rednim brojem 3. riječi: "Zada Gabela, tajnik Federalnog ministarstva financija", zamjenjuju se riječima: "Ezher Kubat, Federalno ministarstvo financija".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 413/2016
18. veljače 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.