Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 41. sjednici, održanoj 18.02.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O FORMIRANJU RADNE
GRUPE ZA PRIPREMU PRIJEDLOGA STRATEGIJE ZA
BORBU PROTIV KORUPCIJE 2015-2019 I AKCIONOG
PLANA ZA PROVOĐENJE STRATEGIJE ZA BORBU
PROTIV KORUPCIJE 2015-2019

 

I

 

U Rješenju o formiranju Radne grupe za pripremu prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 i Akcionog plana za provođenje strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 ("Službene novine Federacije BiH", broj 51/15), u tački I, stav (1), pod rednim brojem 3. riječi: "Zada Gabela, sekretar Federalnog ministarstva finansija", zamjenjuju se riječima: "Ezher Kubat, Federalno ministarstvo finansija".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 413/2016
18. februara 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.