Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 41. sjednici, održanoj 18.02.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O FORMIRANJU
INTERRESORNE RADNE GRUPE ZA PRIPREMU
NOVOG UGOVORNOG ODNOSA VLADE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE ZA NABAVKU LICENCI l
USLUGA ODRŽAVANJA SOFTWARE-a

 

I

 

U Rješenju o formiranju Interresorne radne grupe za pripremu novog ugovornog odnosa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za nabavku licenci i usluga održavanja software-a ("Službene novine Federacije BiH", broj 97/15), u tački 5. rijeci: "Alan Bajić, član, ekspert za javne nabavke", zamjenjuju se riječima: "Oija Lovrinović, član, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, ekspert za javne nabavke".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 412/2016
18. februara 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.