Na osnovu članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 41. sjednici, održanoj 18.02.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU
PREDSTAVNIKA VLADE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE U ZAJEDNIČKO POVJERENSTVO
IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE
ČEŠKE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajedničko povjerenstvo između Bosne i Hercegovine i Republike Češke ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/12) u točki I u prvom redu riječi: "ime i prezime: "Venan Hadžiselimović" zamjenjuje se imenom i prezimenom: "Angelina Zelenika".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 410/2016
18. veljače 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.