Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 4. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 36. sjednici, održanoj 08.01.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU ČLANA
UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA STUDENTSKE ZAJMOVE

 

I

 

Jasminka Bratić, dipl. iur, privremeno se imenuje za člana Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine.

 

II

 

Privremeni član Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine imenuje se na period od najviše tri mjeseca, odnosno do isteka mandata predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine koji su imenovani Rješenjem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V broj 408/2012 od 28.03.2012. godine, u skladu sa odredbama Zakona o ministar­skim, vladinim i drugim imenovanjima Federabije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 27/2016
08. januara/siječnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.