Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 41. sjednici, održanoj 18.02.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O DOPUNI RJEŠENJA O FORMIRANJU FEDERALNOG OPERATIVNOG STOŽERA ZA PITANJE MIGRACIJA

 

I

 

U Rješenju o formiranju Federalnog operativnog stožera za pitanje migracija ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/15), u točki 1., stavku (1), dodaje se novi redni broj 7., koji glasi: "Namik Hodžić, predstavnik Crvenog križa/krsta Federacije Bosne i Hercegovine".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 409/2016
18. veljače 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.