Temeljem članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 9. Zakona o Financijsko - informatičkoj agenciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/11), na prijedlog federalne ministrice financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 41. sjednici, održanoj 18.02.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA FINANCIJSKO - INFORMATIČKE AGENCIJE

 

I

 

Imenuje se Upravni odbor Financijsko - informatičke agencije, na period od četiri godine, u sljedećem sastavu:
1.     DRAGAN PRUSINA, predsjednik;
2.     DENIS MUŠIĆ, član;
3.     SEAD HODŽIĆ, član;
4.     ŽELJKA MARKOV1Ć-SEKULIĆ, član;
5.     ADMIR KULIĆ, član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH."

 

V broj 394/2016
18. veljače 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.