Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 9. Zakona o Finansijsko - informatičkoj agenciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/11), na prijedlog federalne ministrice finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 41. sjednici, održanoj 18.02.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA FINANSIJSKO - INFORMATIČKE AGENCIJE

 

I

 

Imenuje se Upravni odbor Finansijsko - informatičke agencije, na period od četiri godine, u sljedećem sastavu:
1.      DRAGAN PRUSINA, predsjednik;
2 .     DENIS MUŠIĆ, član;
3.      SEAD HODŽIĆ, član;
4.      ŽELJKA MARKOVIĆ-SEKULIĆ, član;
5.      ADMIR KULIĆ, član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH."

 

V broj 394/2016
18. februara 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.