Temeljem članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,. 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 4. Stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 40. sjednici, održanoj 12.02.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU ZAMJENIKA RAVNATELJA FEDERALNOG ZAVODA ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

 

I

 

Za zamjenika ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje privremeno se imenuje Ivan Rogić.

 

II

 

Mandat imenovanog traje tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja zamjenika ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 359/2016
12. veljače 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.